DEONTAS EALAÍON PHORT LÁIRGE 2016

Leagan Béarla / English version
ROGHNAIGH AN DEONTAS ATÁ UAIT.
Tá tú ag déanamh iarratais ar dheontas do:    LÉIRIÚ PROIFISIÚNTA SA CHOMHOIBRÚ CRUTHAITHEACH

Tabhair faoi deara go bhfuil trí chuid leis an iarratas seo: Cuid 1) Eolas fút féin.  Cuid 2) Do thogra.  Cuid 3) Sonraí Breise. 

Tá Cuid 1 agus Cuid 2 roinnte i ndá fho-ailt. Baineann an dara alt, sa dá chás, le heagraíochtaí agus le tograí atá níos casta. Go ginearálta, más ealaíontóir aonair thú, seans nach mbeidh ort ach an chéad alt de Chuid 1 agus de Chuid 2 a líonadh isteach, chomh maith le Cuid 3 ar fad. Tabhair faoi deara go gcaithfidh doiciméidí atá le huaslódáil a bheith níos lú ná 1mb an cheann, nó 3mb in iomlán. D’fhéadfadh sé nach n-éireoidh le d’iarratas má dhéanann tú iarracht aon rud níos mó ná sin a huaslódáil. Cialaíonn * réimse éigeantach.

Cialaíonn * réimse éigeantach.
CUID 1 A - Eolas fút féin  
Cén deontas lena mbaineann an t-iarratas seo? *
Ainm *
Seoladh *
Uimh PPS./Uimh. Chánach/Uimh. CBL *
Seoladh R-phost *
Seoladh Láithreán Gréasáin (más ann dó)
Ainm & Seoladh an Bhainc *
Ainm an Chuntais Bainc
(m.sh. cuntas reatha)        
*
Cód Sortála an Bhainc, Uimh. IBAN & Cód BIC *
Sonraí Árachais
(Má tá spás poiblí nó foirgnimh na Comhairle in úsáid, beidh árachas dliteanais phoiblí do €6.5m ag teastáil)
 

CUID 1 B
Líon isteach an méid seo a leanas más eagraíocht tú nó má bhaineann do thogra le Clár atá á riaradh ag an tSeirbhís Ealaíon.

Ainm na hEagraíochta    
Cur síos gairid ar an eagraíocht, dáta a bhunaithe san áireamh
Grádlathas na heagraíochta
(m.sh. Príomhfheidhmeannach: Seán Smith)
Ainmneacha agus seoltaí na Stiúrthóirí
Uimhir Chláraithe an Chuideachta     
Líon na foirne deonaigh   
Líon na foirne atá íoctha
Líon na foirne buan
Líon na foirne ar ghearrthréimhse     
Líon na n-intéirneach CES/TÚS
 
CUID 2 A - Do thogra
Foirm ealaíne?
Tabhair cur síos ar an togra faoi leith a bhfuil maoiniú á lorg chuige
Tabhair breac-chuntas ar ábharthacht d’iarratas maidir le: A) Do chleachtas B) Port Láirge
Tabhair breac-chuntas ar do bhuiséad maidir le hioncam agus caiteachas
Dáta(í) & Láthair/Láithreacha

Doiciméidí/ábhair bhreise atá á huaslódáil mar thaca dod’ iarratas
(tabhair faoi deara go bhfuil uas-teorainn 3mb le méid na gcomhad atá le huaslódáil (ní éireoidh le hiarratais ar-líne atá níos mó ná 3x3mb).

Uaslódáil doiciméidí bhreise anseo
Uaslódáil doiciméidí bhreise anseo
Uaslódáil doiciméidí bhreise anseo
 
CUID 2 B
Cá seasann an togra seo maidir le do chlár bliantúil          
Tabhair sonraí des na pleananna margaíochta atá agat faoi na cinnteidil ábhartha: Áitiúil, Réigiúnach, Náisiúnta, Eile
Líon na rannpháirtithe (lucht eagraithe san áireamh)
Líon an Lucht Féachana/na gCuairteoirí
Cad iad na pleananna, más ann dóibh, do thodhchaí an togra
(i ndiaidh an tréimhse a bhfuil tacaíocht á lorg do) ?
Conas a aithneofar tacaíocht Phort Láirge?
 
CUID 3 - Sonraí Breise
An bhfuil daoine faoi 18 (páistí) agus/nó daoine fásta leochaileacha páirteach i do thogra?
NÍL
Má tá: uaslódáil do Pholasaí um Chosaint Leanaí agus Daoine Fásta Leochaileacha led’ thoil
Tabhair breac-chuntas ar do chlár For-rochtana agus/nó do Chlár Oideachais
(Má tá níos mó ná €5,000 in iomlán á fháil agat, caithfidh Clár For-rochtana agus/nó Clár Oideachais a bheith in áit agat)       
Má tá urraíocht á fháil agat ó chomhlacht(aí) a tháirgíonn deochanna meisciúla, tabhair sonraí led’ thoil
Má bhaineann d’iarratas le féile nó sraith imeachtaí, sonraigh led’ thoil an ghné dod’ chlár a thacaíonn le teaghlaigh agus a bhfuil Deontas Ealaíon á lorg ina leith?
Cónaíonn agus oibríonn na hIarratasóirí i bPort Láirge? CÓNAÍONN
NÍ CHÓNAÍONN
Má tá tú ag déanamh iarratais mar ealaíontóir aonair, deimhnigh go bhfuil tú cláraithe faoi láthair mar bhall ar www.artlinks.ie
NÍL
An mbeidh an togra críochnaithe i 2016? BEIDH
NÍ BHEIDH
Gabhfaidh tú ort féin ceardlann/taispeántas poiblí a dhéanamh in ionad agus ag dáta atá comhaontaithe le linn 2016. GABHFAIDH
NÍ GHABHFAIDH
Aontaíonn tú áiseanna a roinnt nuair is cuí. AONTAÍONN
NÍ AONTAÍONN

Admhaím go bhfuil an t-iarratas seo ar mhaoiniú faoi réir ag cistí a bheith ar fáil agus aontaím leis na nósanna imeachta mar atá leagtha amach san iarratas seo agus sna treoirlínte a théann leo. Cur tic chun aontú leis seo.

AONTAÍM
Cuirfidh mé gach imeacht in iúl don Oifig Ealaíon , ar mhaithe le tuairisciú agus le trédhearcacht, agus déanfaidh mé ár gclár a chomhordú le soláthróirí eile Ealaíon chun an buntáiste ealaíonta is mó is féidir a chinntiú do chathair agus do chontae Phort Láirge. Cur tic chun aontú leis seo.         AONTAÍM